КРАСЕН КРАЛЕВ отговори на фондация „ВЕСЕЛИН ТОПАЛОВ“ и сигнал до прокуратурата за..: ПУСНАХА този ПАСКВИЛ срещу мен

Красен Кралев отговори на фондация „Веселин Топалов“ и сигнала до прокуратурата за незаконообразни действия на министерството на спорта докато министър беше Кралев:
Пуснаха този Пасквил срещу мен заради базите на ЦСКА, защото се интересуват от базите. Шахматната федерация дължи на министерството 381 386 лв с лихвата 94 718 стават общо 476 105 лв.
Подробностите, които Красен Кралев изнесе в профила си в социалната мрежа:

– За да е ясно, защо шахматистът Топалов се интересува от базите на футболния ЦСКА и пусна този пасквил срещу мен в този момент : Българската федерация по шахмат дължи на ММС 381 386 лв, с лихва до момента от 94 718 лвт.е общо 476 105 лв. , от които просрочени 79 352 лв. Това са неправомерно изразходени от федерацията суми, които подлежат на възстановяване. До момента не са платили нито лев. Предстои отнемане на лиценза им. Знаят, че с мен преговори за замитане на нарушенията и задълженията не могат да се водят. Доносът има за цел да предотврати евентуалното ми избиране за втори мандат като министър на младежта и спорта, като Топалов и менторът му се надяват очевидно по този начин да решат финансовия проблем на федерацията. Да ама Не !

– Малко инфо за още една от манипулативните тези на Топалов и сие :
Публично достъпна е на страницата на търговския регистър и информацията, че вземанията на Национална агенция по приходите за 13 000 000 лв. са обезпечени чрез наложени от публични изпълнители запори върху имущество на ПФК „ЦСКА“ АД. Този факт от своя страна противоречи на съдържанието на сигнала, че държавата е ощетена в резултат на действията на ММС и няма да може да събере вземанията си от дружеството.

ОТГОВОР
на
Г-н Красен Кралев /бивш Министър на младежта и спорта/
на Сигнал от 18.04.2017 г., изнесен от Фондация „Веселин Топалов“ относно извършени незаконосъобразни действия

С настоящия изразявам категоричното си несъгласие със съдържащите се в Сигнал от 18.04.2017 г. твърдения относно извършени от мен незаконосъобразни действия, в качеството ми на Министър на младежта и спорта чрез пристъпване към прекратяване на договори за предоставяне право на ползване на ПФК „ЦСКА“ АД.
Безспорно, със заповеди от 14.07.2016 г. Министерство на младежта и спорта /ММС/ е прекратило сключените с ПФК „ЦСКА“ АД договори за ползване на спортен комплекс „Българска армия“ и тренировъчна футболна база „Панчарево“.
Прекратяването е обосновано с изпълнение на законови изисквания съгласно Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта, както и защита интересите на Държавата и ММС.
Категорично отхвърляме твърдението, че:
– прекратяването е неоснователно
– прекратяването се явява „съществена причина за лишаването на кредиторите на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД от възможността да получат справедливо удовлетворяване чрез изпълнението на оздравителна програма, в сравнение с това, което биха получили при осребряване на активите от масата на несъстоятелността на дружеството.“
Неизпълнението на оздравителна програма на ПФК „ЦСКА“ АД няма нищо общо с действието на двата договора за право на ползване.
В хода на производството по несъстоятелност са представени два оздравителни плана от 24.06.2016 г. и 27.06.2016 г.., внесени от синдика на дружеството и от самото неплатежоспособно дружество. И двата плана са страдали от множество съществени недостатъци /едно от които е предварително писмено съгласие на министъра на финансите за предвиденото намаляване, отсрочване и разсрочване на публичните вземания съгласно чл. 189, ал. 1 от ДОПК/, които по смисъла на Търговския закон са възпрепятствали тяхното разглеждане от съда и евентуално приемане от кредиторите на дружеството. В тази връзка, СГС е дал изрични указания с разпореждания от 04.07.2016 г. и 05.07.2016 г. до синдика и ПФК „ЦСКА“ АД за отстраняване на нередовностите с предупреждение, че в противен случай оздравителните планове няма да бъдат допуснати до разглеждане от събранието на кредиторите. В предоставения срок, сочените от съда пороци не са отстранени, което е дало основание на СГС с определения да разпореди, че не допуска до разглеждане двата оздравителни плана.
Горните факти ясно доказват, че неприемането и неприлагането на оздравителна програма на ПФК „ЦСКА“ АД е свързано с други причини, които са били налице преди прекратяване на двата договора, и нямат нищо общо с действията, предприети от ММС.
Каквито и сериозни намерения да е имало да се финансира изпълнението на оздравителен план на ПФК „ЦСКА“ АД, каквито и гаранции да са били предвидени в оздравителния план за погасяване на 100% от вземанията на държавата /както твърди автора на сигнала/, то същите нямаше да могат да бъдат изпълнени, защото СГС не е допуснал въобще до разглеждане цитираните оздравителни програми!
На второ място, прекратяването на договори е извършено с оглед спазване на законовите изисквания на чл. 73, ал. 4, т. 1 от ППЗФВС. Заиграването на г-н Топалов с тълкуване на смисъла на правната норма не променя факта, че същата установява, че не може да бъде наемател на имот публична държавна собственост юридическо лице, което е в производство за обявяване в несъстоятелност.
Не случайно законодателя е вменил тази забрана за да бъдат защитени интересите на Държавата. Предприетите от мен действия са били обосновани именно със следване на тази цел.
При изследване на действията ми в този контекст, г-н Топалов следваше да вземе предвид и допълнителни факти, свързани с правата на ММС като кредитор на ПФК „ЦСКА“ АД. ММС е предявило вземания към неплатежоспособното дружество в хода на производството по несъстоятелност в размер на 929 109, 14 лв., които вземания са изцяло свързани с неплатени задължения на ПФК „ЦСКА“ АД за данък сгради и такси смет, конкретно за имотите, предмет на двата договора за ползване и произтичащи от двата договора. Синдикът на дружеството не е приел предявените вземания, а СГС е потвърдил неговото решение с аргументите, че ММС може да търси тези вземания като обезщетение по договорите едва след като същите се развалят, т.е. наличието на действащите договори прегражда защитата на ММС като кредитор.
Горното обосновава, че ММС е следвало да пристъпи към упражняване на правата и задълженията си по ЗФВС и договорите за право на ползване , защото е нямало друг начин да защити правата си като кредитор, да защити обществения интерес от опазване и поддръжка на обекта – публична държавна собственост.
Не на последно място, искам да обърна внимание на подателя на сигнала, че незаконосъобразност на действията на ММС и в частност на министър Кралев в този казус безсъмнено няма и това ще бъде доказано от органите на Прокуратурата, но г-н Топалов може да упражни своята гражданска съвест като извърши контрол на действията на органите и лицата в Българската федерация по шах. През 2016 г. въз основа на Доклад на Инспектората по чл. 64 а/ЗФВС и АДФИ със Заповед на министър Кралев е спряно финансирането на федерацията поради установено нецелесъобразно разходване на представените й финансови средства.

Нарушения, които са установени по предвидения законов ред, а не твърдяни с манипулирана и необективна информация, изнесена по медиите.

Related posts

Leave a Comment