Как да се предпазим от капана на зависимостите? Как да се спасим, ако капанът щракне неусетно?

Семинари и консултации в подкрепа на младите граждани на Варна, финансирани изцяло от Министерството на Младежта и Спорта

Сдружение „Заедно можем повече“ /НПО в обществена полза/

• Осъществява дейности по превенция и възстановяване от зависимости към психоактивни вещества и хранителни разстройства.

• Подпомага и насърчава дейности, насочени към лечението и профилактиката на социално значими психични болести и разстройства, осъществявани от държавни, обществени и частни организации на територията на РБ и ЕС.

• Създава условия и предпоставки за ефективна психо – социална рехабилитация и ресоциализация на хора, възстановяващи се от зависимости, хранителни разстройства и други хронични психични заболявания.

• Насърчава и подпомага интеграцията и реализацията на лица и групи в неравностойно положение.

• Способства възприемането на съвременна био- психо- социална култура сред критично значим дял от широката общественост с цел постигане и поддържане на психическо, физическо и социално благополучие в обществото като цяло.

През последните години, инициативите на сдружението са представени и подкрепени от различни държавни институции и организации, като Министерството на младежта и спорта, Община Аксаково, Държавната агенция за закрила на детето, Българския младежки Червен кръст, „Психологика“ ООД, „Мета Медика“ и други, както и от редица младежки организации – RockSchool- Варна, „Скейт Клуб Варна”, „Варна Геймс” ЕООД, Сдружение „ASAS”, Фондация „Музика за България”, Сдружение „Грийн Лайф” и др.

Изпълнява проект: „Варна: Заедно срещу зависимостите”

Проектът е финансиран от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2017 год. – Направление „Активизирай младите“. Договор N25-00-29/17.07.2017

Проектът предвижда изпълнението на пакет от информационни, превантивни и терапевтични дейности по проблемите на зависимостите и хранителните разстройства сред младежите от 15 до 29 години на територията на Област Варна.

Той има за цел да повиши знанията и уменията за социално-отговорно поведение у младежите от целевата група.

В изпълнение на тази цел, ще бъдат реализирани следните дейности:

• Обучителни семинари за младежи на възраст от 15 до 29 години.

На Обучителните семинари чрез специално подготвена и представена по подходящ начин информация, младежите ще се запознаят с основните групи психоактивни вещества, достъпни за употреба днес в страната, с принципите на тяхното въздействие върху хората и ще им бъдат предложени алтернативни, безопасни и дори полезни начини за постигане на очакваните от дрогите ефекти. Ще научат за свързаните с употребата на алкохол и вещества психични и поведенчески разстройства, рисковите фактори и механизмите на тяхното развитие, а също и за биологичните, психичните и социални последствия за болните и техните семейства. Ще получат знания за избягване на рисково поведение и справяне във високо рискови ситуации.

5 специални Обучителни семинара ще бъдат посветени изцяло на хранителните разстройства. Ще бъдат представени основните диагнози- анорексия, булимия, хиперфагия, както и някои по- нови и/или по- непознати хранителни нарушения. Момичетата ще научат за психологичните механизми на болестите, за феномените, за симптомите и тяхното развитие и за негативните последствия върху болните и близките им. Ще получат възможност да усвоят умения за самонаблюдение и стопиране на рисково поведение.

Чрез индивидуални въпросници, всеки присъстващ ще получи възможност да определи относителното ниво на риск за себе си, възоснова на което някои момчета и момичета ще бъдат поощрени да вземат участие в груповата и индивидуална работа с психолозите.

Всеки участник в семинара ще получи официален сертификат.

• Групови и индивидуални психологични консултации за младежи на възраст от 18 до 29 години

Участниците, включени в консултативните групи ще придобият нови знания и умения за справяне с конкретни проблеми, свързани с предпазването и злоупотребата с храна и/или дроги, за решаване на въпроси, свързани със семейната, училищната, другарската и работна среда. Ще участват в упражнения за самопознание, асертивност, за подобряване на социалните взаимодействия и адаптацията.

Индивидуалните психологични консултации ще бъдат изцяло насочени към намирането на решение на конкретния проблем на всеки един младеж, потърсил психологична подкрепа в рамките на проекта. Младежите, разкрили на този етап, че се намират в риск или в някаква степен на формирана зависимост, ще бъдат канени на 2 или повече индивидуални консултации с психолог, също осигурени по тази програма, за оценка на случая, препоръки и насоки към подходящите специалисти и институции.

• Кръгли маси по проблемите на превенцията, диагностиката и лечението на зависимости и ХР сред младите хора във Варненския регион.

Специалисти в сферите на образованието, науката, културата, изкуството, спорта, здравеопазването, социалните грижи и др. ще споделят своя опит и своите виждания за начините за справяне с нарастващата популярност на все повече и по- опасни дроги. Надяваме се да бъдат намерени нови възможности за бъдещо сътрудничество в общите ни усилия да опазим здравето на нашите децата.

• Информационни презентации по актуалните теми за алкохола, наркотиците, хазарта и хранителните разстройства.

Достъпни на интернет страницата на проекта на адрес: http://www.varnavsaddictions.org/

Конфиденциалността във всички фази на проекта е гарантирана!

График на провежданите обучителни семинари ще намерите във FB-профила на сдружението facebook: Заедно МОЖЕМ Повече и на адрес: http://www.varnavsaddictions.org/. Тел.: 0885 800 100

За да заявите участие в груповите и/или индивидуалните психологични консултации, моля пишете на e-mail: mojem@mail.bg или се обадете на тел.: 0888 402 226 – Иван Георгиев – психолог.

*Спонсорирана публикация

Related posts

Leave a Comment